17.02.2018: together we stand - don't send refugees back

20. Juni 2013: International Refugee Day

Fotogalerie: Aktion für Bleiberecht 25.5.2013

Bleiberechtsgruppe am 1. Mai 2013

Solidarität mit der Flüchtlingsbewegung: Wien 16.2.2013

10. Oktober 2012: Tag des Bleiberechts

20. Juni 2012: Internationaler Flüchtlingstag

Tag des Bleiberechts 10.10.2008